Ammattilaistiedote paloilmoittimien asennusliikkeille

Turvatekniikan keskus Tukes on yhteistyössä tarkastuslaitosten kanssa tarkentanut paloilmoittimien tarkastustoimintaa. Uutta menettelytapaa on jo noudatettu kevään tarkastuksissa. Uusintatarkastus nimikkeenä jäi siten historiaan

Paloilmoittimien tarkastuksissa on toimittu paloilmoittimia koskevan määräyksen, julkaisun A 60 toimintaperiaatteita noudattaen vuodesta 1999 vuoteen 2010 asti. Määräys on säädöksenä kumoutunut, joten Tukes on yhteistyössä alan tarkastuslaitosten kanssa muuttanut tarkastuskäytäntöjä sekä käyttöönotto- että määräaikaistarkastusten osalta siten, että uusintatarkastus omana tarkastuksena on jätetty pois. Jatkossa tarkastettava paloilmoitin joko täyttää sille asetetut vaatimukset sellaisenaan tai vähäisin puuttein, tai sitten ei täytä. Tällöin tarkastus rajataan vain tietylle osalle tai keskeytetään, mikäli edellytykset tarkastuksen asianmukaiselle suorittamiselle eivät täyty. Tarkastus voidaan keskeyttää kun laitteisto tai sen osa ei toimi, tai rakennustekniset työt ovat niin keskeneräisiä, että tarkastusta ei voida suorittaa, tai suunnitteluasiakirjat tai asennustodistus puuttuvat. Lisätietoa täältä.

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistotutkinnot

Tukes on siirtänyt kaikki paloilmoittimia ja sammutuslaitteistoja koskevat tutkinnot Inspecta Oy:n hoidettavaksi 1.1.2010 alkaen. Tarkempi tutkinto-ohje on luettavissa Tukesin ja Inspecta Oy:n kotisivuilta. Halukkaat voivat tutkintotodistuksen saatuaan hakea pätevyystodistusta Tukesista kuten ennenkin.

Hätäkeskusyhteyden toimivuuden valvonta on muuttunut

Hätäkeskukset ovat lopettaneet paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen ilmoitustietojen välittymistä koskevan vikavalvonnan 1.1.2010 alkaen. Kiinteistöjen on vastedes itse huolehdittava siirtoyhteyden toimivuudesta ja vikavalvonnan järjestämisestä.

Paloilmoittimen lisäksi myös sammutuslaitteistojen ilmoitustiedot välittyvät hätäkeskukseen yleensä paloilmoittimen välityksellä. Vastuuhenkilöiden on hyvä tiedostaa muuttunut valvontajärjestelmä ja informoida omia asiakkaita muutostilanteen aikaansaamasta turvallisuusuhasta. Ohjeita ilmoituksensiirtojärjestelmän vikavalvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyvistä käytännöistä on saatavissa esim. linkeistä www.112.fi ja www.vahingontorjunta.fi /suojeluohjeet.


Paloilmoittimessa käytettävien laitteiden yhteensovittaminen

Paloilmoitinlaitteistoissa käytetään tyypillisesti eurooppalaisia EN 54-standardisarjan sisältäviä komponentteja, kuten esim. ilmaisimia, painikkeita jne. Toimiva laitekokonaisuus muodostuu yleensä siis standardien mukaisista laitteista. Laitteiden yhteensovittamisesta ei ole ollut mitään yleistä ohjeistusta, vaan se on perustunut laitevalmistajien ennalta suorittamiin testeihin, joita on täydennetty asennusliikkeiden suorittamilla tarkistuksilla. Lopputuloksen toimivuuden on arvioinut tarkastuslaitos annettujen näyttöjen perusteella.

SFS on julkaissut standardin SFS-EN 54-13 paloilmoittimissa käytettävien laitteiden yhteensopivuuden arvioinnista. Standardin käyttö laitelain perusteella ei ole ehdoton edellytys, mutta siten toimimalla täyttyy laitelain 10 § asennusliikkeiden toiminnalle asettamat hyvää asennuskäytäntöä koskevat vaatimukset. Standardien soveltamista kaikessa paloilmoittimien rakentamisessa on lähtökohtana myös alan yleisimmin käytetyissä ohjeistuksissa ST 2010 ja CEN/TS 54-14:fi.

Uusien asennusten osalta standardin soveltaminen on selkeää, mutta olemassa olevien kohteiden uusimis- ja muutostöissä standardin mukaisten menettelytapojen soveltaminen saattaisi aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia rakennuksen omistajille. Näissä töissä käytettyjen laitteiden vaihtoehtoisen yhteensopivuuden arvioi ja dokumentoi laitetoimittaja jo ennakolta yhdessä paloilmoittimien asennustöistä vastaavan asennusliikkeen ja sen nimetyn vastuuhenkilön kanssa. Asennusliike todentaa yhteensovittamisen toimivuuden oman työn tarkastuksessa ja siitä laadittavassa asennustodistuksessa. Ryhmäkohtainen dokumentointi laitteiden yhteensovittamisen varmistustoimenpiteistä on perusteltu ja hyvä toimintatapa.

Yhteensovittamisen ja niissä käytettyjen menetelmien riittävyyden arvioi tarkastuslaitos kohdekohtaisesti suorittamassaan käyttöönottotarkastuksessa.

Asennustodistus laaditaan kaikista töistä

Tarkastuslaitoksilta tulleen tiedon perusteella kaikista pienemmistä asennustöistä työhön vastuullinen asennusliike ei ole aina laatinut asetuksen edellyttämää asennustodistusta. Mm. käyttöönottotarkastuksen edellyttämiä lisätöitä ei ole asianmukaisesti dokumentoitu. Jokaisen alalla toimivan vastuuhenkilön on huolehdittava, että asennustyöstä, myös lisätöistä, laaditaan aina asennustodistus. Todistus tehdään siinä laajuudessa kun työtä on tehty.

Uusi asennusliikerekisteri avattu

Tukesin kotisivuilla on avattu uusi asennusliikerekisteri, josta voi hakea paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltoliikkeitä sekä niiden vastuuhenkilöitä. Rekisteristä voi hakea tietoja vaatimukset täyttävistä liikkeistä toimialoittain, vastuuhenkilöittäin ja myös paikkakunnittain. Vanha excel-pohjainen rekisteri pidetään käytössä vielä toistaiseksi. Uusi rekisteri löytyy osoitteesta http://rekisterit. tukes. fi/fi/Urakoitsijat/Urakoitsijat/

Uusi ST 2010

Sähköinfo on päivittänyt julkaisemansa paloilmoittimen suunnittelu- ja asennusohjeen 2009. Uusi päivitetty versio korvaa aikaisemman version ja on tilattavissa julkaisijalta.

Tukes muuttaa Helsingissä ja Tampereella

Tukes muuttaa uusiin tiloihin sekä Helsingissä että Tampereella. Tukesin johto, kuluttajaturvallisuusyksikkö, pelastustoimen laitteet ja rakennustuotteet -, räjähteet ja painelaitteet -, paineelliset järjestelmät - ja mittauslaitteet ja jalometallituotteet -ryhmät sekä viestintä- ja tukipalvelut muuttivat Lönnrotinkadulta Pasilan virastotaloon. Tampereelle siirtyvät heinäkuun aikana sähkötuotteet ja -laitteistot - sekä prosessiturvallisuusryhmät sekä tutkimus- ja kehitysryhmä.

Tukesin uudet yhteystiedot:


Turvatekniikan keskus Tukes
PL 66 (Opastinsilta 12 B, karttalinkki)
00521 Helsinki

Turvatekniikan keskus Tukes
Kalevantie 2 (karttalinkki)
33100 Tampere

Lisätietoja: 

Hannu Nuolivirta, tekninen asiantuntija
puh. 010 6052 586, sähköposti:etunimi.sukunimi@tukes.fi


.

Turva-alan yrittajat ry 17.6.2010

 

2018

7.5.2018
Jäsentiedote toukokuu 2018

16.2.2018
Jäsentiedote helmikuu 2018

2017

21.12.2017
Jäsentiedote joulukuu 2017

9.11.2017
Jäsentiedote marraskuu 2017

22.9.2017
Jäsentiedote syyskuu 2017

9.6.2017
Jäsentiedote kesäkuu 2017

17.5.2017
Jäsentiedote toukokuu 2017

14.3.2017
Jäsentiedote maaliskuu 2017

2016

21.12.2016
Jäsentiedote joulukuu 2016

18.11.2016
Jäsentiedote marraskuu 2016

14.9.2016
Jäsentiedote syyskuu 2016

16.6.2016
Jäsentiedote kesäkuu 2016

27.5.2016
Jäsentiedote toukokuu 2016

15.3.2016
Jäsentiedote maaliskuu 2016

2015

22.12.2015
Jäsentiedote joulukuu 2015

16.9.2015
Uusi laki yksityisistä turvallisuuspalveluista voimaan 1.1.2017

18.8.2015
Erheellisten paloilmoitusten vähentäminen vaatii vielä työtä

10.8.2015
Turvapätevyyspäivä 8.9.2015 peruttu

12.6.2015
Jäsentiedote kesäkuu 2015

5.6.2015
Assa Abloy ostaa Flexim Securityn

1.4.2015
Jäsentiedote huhtikuu 2015

9.2.2015
Jäsentiedote helmikuu 2015

2014

28.10.2014
Tietoturva pääteemana Turvapätevyyspäivillä

5.8.2014
Kodin turvatekniikka esillä kuluttajalehdissä

3.4.2014
Turvasuojaustoiminta esitetään luvanvaraiseksi

2013

20.11.2013
Turva-alan yrittäjät ry Finnsec 2013 messuilla

7.11.2013
Turva-alan yrittäjät ry ja oppilaitosyhteistyö

25.10.2013
Turvabuffet 23.10.2013

20.8.2013
Turvallisuusjärjestelmien julkisissa hankinnoissa kehitettävää

19.8.2013
TURVA-lisenssi - täsmätietopaketti turvallisuusjärjestelmien ammattilaisille

6.8.2013
Erheellisiä paloilmoituksia vähentävä monikriteeriominaisuus yhdistelmäilmaisimessa

1.7.2013
Turva-alan stipendi

2012

12.11.2012
Turva-alan yrittäjät ry:n Hyvä opinnäytetyö -stipendi Antti Virtaselle

31.10.2012
Turva-alan yrittäjien puheenjohtaja vaihtuu

8.8.2012
Turvallisuus-, Security- ja Työhyvinvointimessut

23.5.2012
Opinnäytetyö erheellisistä paloilmoituksista

27.4.2012
Turva-alan yrittäjät ry tukee turvallisuusmuseotoimintaa

17.4.2012
Erheelliset paloilmoitukset vuonna 2011

5.4.2012
Keskustelu yksityisestä turvallisuusalasta avattu otakantaa.fi -foorumilla

21.2.2012
Sähköinfo ja Palopäällystöliitto yhteistyöhön

27.1.2012
Paloilmoittimien ongelmat komponenttien yhteensovittamisessa ja häiriötilanteissa

2011

13.12.2011
Turva-alan stipendi 2011 jaettu

23.11.2011
Yksityistä turvallisuusalaa koskevan lainvalmisteluhankkeen II vaihe

23.11.2011
Yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön uudistaminen jatkuu

27.10.2011
Turvapätevyys -buffet 2011

19.10.2011
Turva-alan yrittäjät ry Finnsec 2011 messuilla

5.9.2011
TURVAPÄTEVYYSPÄIVÄ 26.10.2011

6.5.2011
Valtioneuvosto antoi kolme uutta pelastuslakia täydentävää asetusta

2.5.2011
Uusi pelastuslaki voimaan 1. heinäkuuta

13.1.2011
Kameravalvontaopas ja -esite julkaistu

2010

5.11.2010
Turva-alan laatusertifikaatit toivotettiin tervetulleiksi

19.8.2010
Yksityisistä turvallisuuspalveluista annettu laki muuttuu

19.8.2010
Uusi laki hätäkeskustoiminnasta voimaan 1.1.2011

17.6.2010
Ammattilaistiedote paloilmoittimien asennusliikkeille

2.6.2010
Maa- ja metsätalousministeriö: Tuotantorakennusten paloturvallisuussäädökset uudistuvat

5.5.2010
TU-sertifiointi etenee

4.5.2010
Turva-alan stipendi haettavana

31.3.2010
Palovarottimien myynti kasvoi viime vuonna

5.2.2010
Turvallisuusalan neuvottelukunta kolmannelle kaudelleen

19.1.2010
Työryhmä ehdottaa: Kouluille turvallisuusopas, koulurakennusten turvallisuuteen tarkennuksia

5.1.2010
Paloilmoitinlaitteiden linjavikojen valvonta hätäkeskuksissa loppui 31.12.2009

2009

4.12.2009
Turva-alan yrittäjien stipendi paloilmoitinjärjestelmätyölle

25.11.2009
ST-käsikirja 13 Kameravalvontajärjestelmät on ilmestynyt

18.11.2009
Turvatekninen osaaminen on alan yrittäjien teema 2010

16.11.2009
Sähköinfo avasi uuden Severi-palvelun

16.11.2009
Yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön kokonaisuudistus

2.11.2009
Pelastuslain uudistaminen lausuntokierrokselle 02.11.2009

16.10.2009
Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus ti 15.12.2009

22.9.2009
Yksityisestä turvallisuusalasta keskustellaan otakantaa.fi -sivustolla

26.6.2009
Turva-alan yrittäjien stipendi hyvälle turvallisuusalan opinnäytetyölle haettavissa 9.10.2009 saakka

18.6.2009
Kameravalvontapäivän 16.9.2009 teemana IP-kamerat ja IP-tallennus

29.5.2009
Hätäkeskuslaitos: Paloilmoittimien yhteysvikojen valvonta loppuu 31.12.2009

13.5.2009
Palovaroitin sijoitettava jokaisen kerroksen 60 neliötä kohden

7.5.2009
Muutoksia palovaroittimia koskeviin asetuksiin

1.4.2009
Paloilmoittimien asennustoiminnassa laitelain terminologia käyttöön

25.3.2009
Paloilmoitinjärjestelmät kurssi 21.4.-22.4.2009

25.2.2009
Uusi hallitus

20.2.2009
Kameravalvontajärjestelmät -koulutusta

20.2.2009
Paloilmoitinpäivä 26.2.2009

12.2.2009
Vuoden 2008 tapahtumia

 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610 • Faksi (09) 5476 1400
 

 

Ylös