Turvallisuusjärjestelmät

Turvallisuusjärjestelmien käyttötarkoitus ja järjestelmiltä halutut toiminnot vaihtelevat kohteittain. Nämä hankintaprosessin lähtötiedot on suositeltavaa kartoittaa ja määritellä jo kohdekohtaisessa hankesuunnitelmassa ennen varsinaista investointipäätöstä. Yhtä tärkeää on, että järjestelmien käyttötarkoitus ja toiminnot kuvataan yksiselitteisesti varsinaisissa urakkatarjouspyyntöasiakirjoissa ja urakkasopimuksessa.
 

Turvallisuusjärjestelmien yleinen käyttötarkoitus on esitetty Sähkötieto ry:n S2010-sähkönimikkeistön (ST 70.12) mukaisilla nimikkeillä sekä Sähkötietokortiston (ST-kortiston) hanke-suunnitteluohjeiden mukaisilla järjestelmäkuvauksilla.

Tässä oppaassa ei käsitellä palovaroitinjärjestelmiä, savunpoiston ohjaus- ja valvontajärjestelmiä, palopeltien ohjaus- ja valvontajärjestelmiä, savusulkujärjestelmiä, palo-ovien ohjaus- ja valvontajärjestelmiä tai väestönsuojeluhälyttimiä.
 

Tilaturvallisuusjärjestelmät

 

Kameravalvonta ehkäisee ennalta rikostapahtumia ja antaa mahdollisuuden selvittää turvallisuutta vaarantaneita tapahtumia jälkikäteen.

Kulunvalvontajärjestelmä on kiinteistön turvallisuusjärjestelmä, jonka avulla hallitaan rakennuksessa tapahtuvaa kulkemista, ovien aukioloa sekä lukitusta. Järjestelmä rekisteröi kiinteistössä tapahtuvan luvallisen kulkemisen ja luvattomien kulkujen yritykset sekä ohjaa ja valvoo kulkureittien kiinnioloja ja lukituksia.

Sähkölukitusjärjestelmän sähkölukot liitetään tyypillisesti kulun-valvonta-, murtoilmaisu- ja paloilmoitinjärjestelmiin.

Murtoilmaisujärjestelmä on turvallisuusjärjestelmä, jonka avulla kiinteistön tonttialueella ja rakennusten sisätiloissa tapahtuva luvaton tunkeutuminen ja tiloissa liikkuminen voidaan havaita ja välittää tieto sovittuun paikkaan, kuten vartiointiliikkeen hälytyskeskukseen. Murto- ilmaisujärjestelmästä käytetään myös nimityksiä murtohälytysjärjestelmä ja rikosilmoitinjärjestelmä.

Ryöstöilmaisujärjestelmä on palvelutyöpisteiden työntekijö ;iden ja omaisuuden turvaksi ryöstö- ja väkivaltatilanteiden varalle toteutettu hälytyslaitteisto yhteyksineen.
 

Henkilö- ja paloturvallisuusjärjestelmät


Paloilmoitinjärjestelmä on rakennukseen tulipalon ja savunmuodostuksen havaitsemiseksi toteutettu paloturvallisuusjärjestelmä.

Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä on äänentoistojärjestelmä ;, jonka avulla kaikille rakennuksessa oleville henkilöille välitetään turvallisuuteen ja evakuointiin liittyviä tiedotuksia ja ohjeita. Myös nimityksiä äänievakuointi ja äänihälytys käytetään.

Poistumisvalaistusjärjestelmä on kiinteistön henkilöturvallisuutta parantava järjestelmä, jonka avulla merkitään ja valaistaan kiinteistön poistumisreitit, niille johtavat avoimet alueet sekä riskialttiit työalueet kaikissa tilanteissa. Poistumisvalaistusjärjestelmän tar koitus on varmistaa kiinteistössä olevien henkilöiden turvallinen poistumismahdollisuus sekä riskialttiiden työtehtävien päättäminen myös tavanomaisen valaistuksen ollessa poissa toiminnasta.

Henkilöturvajärjestelmän avulla voidaan hälyttää apua esimerkiksi työtapaturman sattuessa tai väkivallan uhatessa ja näin parantaa yksin tai muuten riskialttiissa oloissa työskentelevien henkilöiden turvallisuutta,
 

Järjestelmien yhteiskäyttö
 

Kukin turvallisuusjärjestelmä toimii lähtökohtaisesti itsenäisesti . Turvallisuusjärjestelmien ja myös muiden tietojärjestelmien yhteiskäytt 6; on kuitenkin mahdollista ja myös tavanomaista. Kaikki järjestelmät eivät välttämättä ole yhteensopivia keskenään. Siksi yhteiskäyttöä koskevat tarpeet ja vaatimukset on tärkeää kuvata tarkasti kohdekohtaisissa suunnitelma-, urakkatarjouspyyntö- ja urakkasopimusasiakirjoissa ja varautua myös mahdollisesti myöhemmin tehtäviin integraatioihin (avoimet ohjelmointirajapinnat).

Sopimuksissa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota myös vastuurajojen tarkkaan määrittelyyn, mikäli tilaaja on sopimussuhteessa usean osapuolen kanssa. Nämä menettelytavat parantavat koko hankintaprosessin laatua ja palvelevat prosessin kaikkia osapuolia.

 

Erillisjärjestelmien kuvaus

Esimerkki turvallisuusjärjestelmien integroinnista.

 

 

 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610
 

 

Ylös