7 Turvallisuusjärjestelmien purku ja poisto

Tässä luvussa ohjeistetaan, mitä turvallisuusjärjestelmien ja niiden laitteiden purussa ja poistossa on otettava huomioon ja mitä on tehtävä, jotta purku ja poisto tulevat asianmukaisesti suoritettua.

Prosessikaavio purku ja poisto

7.1 PURKU

Turvallisuusjärjestelmien purku tulee tehdä yhteistyössä kiinteistön omistajan ja tilan käyttäjän kanssa. Ennen purkutöiden aloittamista määritetään purku-urakan laajuus. Purku-urakka voi koskea joko kaikkia kiinteistön tai tilan turvallisuusjärjestelmiä tai vain jotakin tai joitakin niistä.

Purku-urakan laajuuden selvityksen jälkeen tehdään purkualuetta koskevat purkusuunnitelmat, joista selviävät mm. seuraavat asiat:

 • purku-urakan tarkka laajuus
 • purettavat turvallisuusjärjestelmät
 • purettavat turvallisuusjärjestelmien laitteet (keskuslaitteet, kenttälaitteet, tunnisteet, kaapeloinnit jne.)
 • purku-urakan aikana toiminnassa olevat muut järjestelmät ja tilapäisratkaisut
 • purku-urakan aikainen kiinteistön ja henkilöstön asianmukaisen turvallisuustason säilyminen
 • muut purku-urakassa huomioitavat asiat.

Purkusuunnitelmien laadinnan jälkeen valitaan purkutöiden suorittajat ja pidetään purkutöiden aloituskatselmus yhdessä kiinteistön omistajan, mahdollisen erillisen suunnittelijan ja purkutyön suorittajan kanssa. Aloituskatselmuksessa käydään läpi purkusuunnitelmat ja laitteiden purkuohjeet sekä sovitaan purkutöiden tarkemmista yksityiskohdista ja purettujen laitteiden säilytyksestä tai poistamisesta. Laitteiden poistamisessa huomioitavista asioista on kerrottu tarkemmin kohdassa 7.2 Poisto.

Lisäksi turvallisuusjärjestelmien purussa on huomioitava seuraavat asiat ja tehtävät:

 • järjestelmien yhteyksien sulkeminen, esim. hälytyskeskus
 • järjestelmien palveluiden lopettaminen, esim. vartiointiliikkeet
 • rekisteritietojen poistaminen
 • tunnisteiden, SIM-korttien, salasanojen jne. talteen ottaminen
 • kiinteistön dokumenttien päivitys purun jälkeistä tilannetta vastaavaksi
 • kiinteistön tietojärjestelmien päivitys purun jälkeistä tilannetta vastaavaksi
 • säilytettävien turvallisuusjärjestelmien tai niiden osien päivitys purun jälkeistä tilannetta vastaavaksi
 • säilytettävien turvallisuusjärjestelmien tai niiden osien moitteeton toiminta purkutyön päätyttyä.

Purkutöiden päätyttyä pidetään erillinen purkutöiden luovutuskatselmus, jossa varmistutaan siitä, että kaikki purku-urakkaan sisältyvät toimenpiteet on sopimusten mukaisesti suoritettu.

Purkuun liittyviä ST-kortteja on esitetty liitteessä 1.

7.2 POISTO

Turvallisuusjärjestelmien poistolla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joita puretuille turvallisuusjärjestelmien laitteill e tehdään purun jälkeen.

Ennen turvallisuusjärjestelmien laitteiden poiston suorittamista on kiinteistön omistajan ja purun suorittajan sovittava yhdessä, kenen omaisuutta puretut laitteet ovat ja kenen vastuulla niiden asianmukainen poistaminen on.

Poiston suorittajan on ennen poistotoimenpiteiden aloittamista tutustuttava laitteiden poisto-ohjeisiin sekä selvitettävä niiden oikeat poistotavat. Erilaisia poistotapoja ovat esimerkiksi:

 • laitteiden uudelleen käyttö toisessa kohteessa
 • laitteiden asianmukainen kierrättäminen
 • laitteiden asianmukainen hävittäminen.

Poiston suorittaja hävittää kokonaan poistettavat laitteet voimassa olevan jätehuoltolain edellyttämällä tavalla ja selvittää hävitettävien laitteiden oikeat jätelajit.

Laitteet voivat olla

 • sähkö- ja elektroniikkaromua (SER)
 • tavanomaista sekajätettä tai metalliromua
 • kierrätettävää jätettä
 • ongelmajätettä.

Lisäksi erityisen tärkeää turvallisuusjärjestelmien poistossa on huolehtia seuraavien asioiden hoidosta:

 • kaikkien tallennettujen tietojen tuhoaminen
 • tunnisteiden, salasanojen yms. hävittäminen
 • poistettujen järjestelmien tietojen poistaminen kaikista kiinteistöön liittyvistä dokumenteista ja tietojärjestelmistä.

MUISTILISTA
Purku ja poisto

 • purku-urakan laajuus
 • purkusuunnitelma
 • purkutöiden suorittajien valinta ja aloituskatselmus
 • purettujen laitteiden säilytyksestä tai poistamisesta sopiminen
 • purettujen laitteiden omistuksesta sopiminen
 • purkutöiden toteutus ja luovutuskatselmus
 • laitteiden oikeat poistotavat
 • hävitettävien laitteiden oikeat jätelajit
 • poistettujen järjestelmien tietojen poistaminen.
 
 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610
 

 

Ylös