6 Dokumentointi

6.1 JÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI

Kameravalvontajärjestelmän toimittaja vastaa järjestelmän dokumentoinnista. Sen tarkoituksena on antaa tarvittava tieto järjestelmän kanssa työskenteleville tahoille, kuten esimerkiksi valvontahenkilö, kiinteistön omistajat, suunnittelijat ja urakoitsijat. Järjestelmän dokumentoinnin sisältö vaihtelee sen mukaan, missä vaiheessa järjestelmän rakentaminen on.

Luonnosvaiheen dokumentointia käytetään yleensä suurien järjestelmien rakentamisessa. Siinä esitetään selkeästi rakennettavan järjestelmän laajuus, valvottavat alueet sekä kameroiden, tallentimien ja katselupisteiden sijoituspaikat.

Urakkalaskentavaiheen dokumentointi on huomattavasti luonnosdokumentointia tarkempi. Dokumentoinnissa esitetään yksityiskohtaisesti järjestelmän osat, joiden pohjalta urakka voidaan kilpailuttaa. Dokumentoinnissa on tärkeä kiinnittää huomiota kameroiden, optiikoiden, monitorien ja muiden järjestelmän osien laatuvaatimuksiin.

Toteutusvaihe dokumentoidaan järjestelmän asennusta ja käyttöönottoa varten. Dokumentointi sisältää kaiken järjestelmäkaavioista toimintaselostuksiin asti.

Lopullinen käyttöönoton dokumentointi palvelee kameravalvontajärjestelmän käyttöä, ylläpitoa ja huoltoa. Dokumentoinnin on oltava riittävän tarkka. Siihen on kirjattava kaikki asennetut laitteet, laitteiden sijainnit ja ohjelmistot.

Standardin tai K-menetelmän mukaisessa tarkastuksessa uusi järjestelmä tarkastetaan ja dokumentoidaan kamera kerrallaan. Tarkistuksen ja dokumentoinnin apuna käytetään joko standardin mukaista tai K-menetelmää ja näihin liittyviä testitauluja. Tarkistus suoritetaan ja dokumentoidaan tallentamalla testitaulun kuva tallentimelta. Tallennettua kuvaa verrataan kameran käyttötarkoitukseen. Tallennettujen kuvien avulla todistetaan järjestelmän suunnitelmanmukaisuus ja laatu. Saadut tallenteet tai tulosteet arkistoidaan järjestelmän dokumenttien yhteyteen. Tällöin esimerkiksi kameran vaihtamisen yhteydessä uuden kameran asentaja näkee dokumentista suoraan halutun kuva-alan. Dokumentoidun järjestelmän jokainen kamera tarkistetaan puolen vuoden välein.

Poliisilaitokset ovat myös kiinnostuneita alueellaan olevista valvontakameroista erilaisten rikosten selvittämiseksi. Ilmoita kamerasi kameravalvontakartastoon, jonka yhteystiedot löydät osoitteesta www.poliisi.fi/kameravalvontakartasto.


Kuva 19. Kameravalvontajärjestelmän piirrosmerkkejä.

Verkkopohjaisessa valvonnassa kaikkien laitteiden IP-osoitteet on dokumentoitava käyttäjätunnuksineen ja salasanoineen. Mahdollisia oletussalasanoja ei saa käyttää.

Käyttöönoton jälkeen dokumentteja on ylläpidettävä niiden käyttökelpoisuuden varmistamiseksi. Esimerkiksi kaikki huoltotoimet, laitteistojen vaihdot ja ohjelmistopäivitykset on kirjattava rutiininomaisesti järjestelmän lokikirjaan.

Kaiken dokumentaation on oltava sen tasoista, että järjestelmän huolto ja ylläpito onnistuu kolmannelta osapuolelta.

Kaikkia kameravalvonnan dokumentteja on säilytettävä siten, etteivät ne vahingossa joudu asiattomiin käsiin.

Dokumentoinnissa voi hyödyntää muun muassa seuraavaa ST-aineistoa:

– ST 664.30 Kameravalvontajärjestelmät. Asennusohje
– ST 98.57 Kameravalvontajärjestelmät. Käyttö, ylläpito ja huolto
– ST 663.43 Kameravalvontajärjestelmän toteutuspöytäkirja
– ST 663.40 Kameravalvontajärjestelmän tarkastuspöytäkirja
– ST 664.40 Kameravalvontajärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja.

6.2 TIETOSUOJASELOSTE

Tallennettu kuva tai ääni rinnastetaan tietosuoja-asetuksessa henkilötietoon. Jos henkilö on suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa tallenteista, niistä syntyy tietosuoja-asetuksen mukainen henkilörekisteri.

Rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä tietosuojaseloste, josta on ilmettävä rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot, kameravalvonnan perustiedot ja vastuuhenkilöt, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja se, mihin tietoja toistuvasti luovutetaan. Sen tulee olla jokaisen saatavilla. Kameravalvontaa toteutettaessa on myös otettava huomioon säännökset tietojen suojaamis- ja hävittämisvelvollisuudesta.

Tietosuojaselosteen tekemiseen voi käyttää liitteessä 2 olevaa lomaketta ST 664.01 Tallentavan kameravalvonnan tietosuojaseloste.

Tietosuoja-asetus ei koske kameravalvontaa silloin, kun luonnollinen henkilö suorittaa valvontaa yksinomaan henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiinsa. Näin ollen esimerkiksi omakotitalon kameravalvonnasta ei tarvitse tehdä tietosuojaselostetta, jos valvonta ulottuu vain talon omistaja hallinnoimille alueille.

 
 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610
 

 

Ylös