8 Turvaurakoitsijan sertifioinnit, hyväksynnät ja pätevyydet

8.1 LAKISÄÄTEISET PÄTEVYYDET JA HYVÄKSYNNÄT

Elinkeinoluvan alaisissa turva-alan yrityksissä turvasuojaustehtävissä sekä paloilmoittimien asennus- ja huoltotöissä työskenteleviltä henkilöiltä edellytetään lakisääteisiä pätevyystodistuksia ja hyväksyntöjä.  Poliisihallituksen myöntämän turvallisuusalan elinkeinoluvan edellytyksenä on muun muassa, että yrityksen palveluksessa on säädetyt vaatimukset täyttävä vastaava hoitaja. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymän ja rekisteröimän yrityksen palveluksessa on oltava paloilmoitintöiden vastuuhenkilö, jolla on voimassa oleva paloilmoitintöiden vastuuhenkilön pätevyystodistus.

8.1.1 Poliisihallituksen hyväksymä turvasuojausliike ja vastaava hoitaja

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (1085/2015) astui voimaan 1.1.2017. Uudistunut laki edellyttää, että murtoilmaisu-, kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmiä asentavalla ja ylläpitävällä yrityksellä on vuoden 2019 alusta alkaen oltava turvallisuusalan elinkeinolupa, joka haetaan Poliisihallitukselta. Luvan haltijan palveluksessa on jatkossa oltava säädetyt vaatimukset täyttävä vastaava hoitaja. Poliisihallitus ylläpitää luetteloa voimassa olevista turvallisuusalan elinkeinoluvista osoitteessa www. poliisi. fi/luvat/yksityinen_turvallisuusala/luettelo_ turvallisuusalan_elinkeinoluvan_haltijoista. Elinkeinolupamenettely sekä vastaavan hoitajan tehtävät, koulutus ja hyväksyntä on kuvattu tarkemmin luvussa 9.

8.1.2 Paloilmoitinliikerekisteröinti ja paloilmoitintöiden vastuuhenkilöpätevyys

Paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotoiminta on säänneltyä toimintaa. Näitä töitä voivat tehdä vain Tukesin rekisteriin merkityt liikkeet, joiden palveluksessa on vastuuhenkilö, jolla on kyseisiin töihin pätevyystodistus. Vastuuhenkilön tulee osoittaa pätevyytensä Tukesin tai sen hyväksymän muun, riittävän asiantuntevan tahon järjestämässä kokeessa. Liikkeen on itse tehtävä tarkastus kaikille asennustöilleen. Paloilmoitinliike laatii tarkastuksestaan paloilmoittimen asennustodistuksen.

Paloilmoitintöiden vastuuhenkilön tulee olla toiminnan harjoittaja tai vakituisessa työsuhteessa toimintaa harjoittavaan paloilmoitinliikkeeseen. Paloilmoitintöiden vastuuhenkilönä voi toimia vain henkilö, jolla on voimassa oleva Tukesin myöntämä pätevyystodistus. Enintään kolme vuotta kerrallaan voimassa olevaa vastuuhenkilön pätevyystodistusta voi hakea henkilö, joka

 • on hyväksyttävästi suorittanut vähintään sähkö- tai telealan teknikon tutkinnon tai sitä vastaavan oppimäärän ja
 • osoittaa hyväksytysti suoritetulla paloilmoitintutkinnolla tuntevansa voimassa olevat paloilmoitinmääräykset.

Lisätietoja paloilmoitintöiden vastuuhenkilön pätevyydestä ja paloilmoitinliikkeen toimintailmoituksesta, hyväksyttyje n vastuuhenkilöiden rekisteri sekä toimintailmoituksen tehneiden yritysten rekisteri löytyvät osoitteesta www.tukes.fi.

8.2 VAPAAEHTOISET HYVÄKSYNNÄT JA SERTIFIKAATIT

Turvaurakoitsijan laadunhallinnan merkitys on lisääntynyt sen myötä, että turvaurakoitsijan luotettavuutta ja tietoturvallista toimintaa on korostettu lainsäädännössä. Vuoden 2017 alussa voimaan tullut uusi hankintalaki painottaa, että julkisissa hankinnoissa tulee kiinnittää huomiota erityisesti laadullisiin näkökohtiin. Valintaperusteena tulee olla kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka vaativimmissa hankkeissa merkitsee yleensä sitä, että painotetaan hinta-laatusuhdetta. Hankintavaatimuksissa on suositeltavaa edellyttää turvaurakoitsijalta ja -palveluntoimittajalta alan sertifiointia.

Vapaaehtoisia yrityshyväksyntöjä ja -sertifiointeja ovat kehittäneet ja ylläpitävät alan keskeiset rakennuttaja- ja urakointijärjestöt, jotka haluavat näin edistää laadukasta asennus- ja ylläpitotoimintaa. Kilpailun vapautuminen sekä teknologian kehitys ja monipuolistuminen ovat tuoneet markkinoille entistä enemmän myös epäpäteviä toimijoita. Järjestöt suosittelevat urakoitsijoita ja palveluntoimittajia hankkimaan ja ylläpitämään pätevyyshyväksyntöjä ja -sertifiointeja ja vastaavasti rakennuttajia huomioimaan sertifioinnit ja hyväksynnät turvaurakoitsijoiden ja -palveluntoimittajien valinnassa.

8.2.1 TU-turvaurakoitsijasertifikaatti (SETI Oy)

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n TU-turvaurakoitsijasertifiointi on FINASin (Finnish Accreditation Service) akkreditoima (S041) sertifiointipalvelu. TU-sertifikaatti myönnetään hakemuksesta yritykselle, joka asentaa ja/tai ylläpitää tietoteknisiä turvallisuusjärjestelmiä. Toimialueiksi hyväksytään vakiintuneet turvajärjestelmäa lueet, kuten kulunvalvonta-, kameravalvonta-, paloilmoitin-, murtoilmaisu- ja henkilöturvallisuusjärjestelmä t.

Keskeiset TU-kriteerit ovat seuraavat:

 • yrityksessä on nimetty turvatöiden vastuuhenkilö, jolla on voimassa oleva TU-asiantuntijasertifikaatti tai vastaava voimassa oleva pätevyystodistus
 • yrityksessä on käytössä myynti- ja toteutusprosessit kattava toiminnanohjausjärjestelmä, joka sisältää myynti-, asennus- ja ylläpitoprosesseihin liittyvät tehtäväkuvaukset
 • turva-alan referenssit, jotka kattavat sertifioinnin piiriin haetut toiminta-alueet
 • yrityksellä on oltava voimassa oleva Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani -palvelusopimus
 • yrityksellä on turvallisuusalan elinkeinolupa, jos yritys harjoittaa hyväksyntää edellyttävää turvasuojaustoimintaa
 • hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä suorittavilla henkilöillä on voimassa oleva turvasuojaajakortti.

Toiminnanohjausjärjestelmän vaatimukset

Yrityksen turvaurakointiin liittyvä myynti-, asennus- ja ylläpitotoiminta on ohjeistettua, ja yritys toimii kyseisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen turvaurakointiprosesseihin liittyvien menetelmäohjeiden on katettava seuraavat osa-alueet:

 • myynti-, asennus- ja ylläpitoprosessit
 • henkilökunnan ammattitaito ja sen ylläpito
 • tietoturva ja salassapito
 • toiminnanohjauksen seuranta ja korjaavat toimenpiteet.

Vaatimustenmukaisen toiminnanohjausjärjestelmän olemassaolo osoitetaan hakemuksen liitteenä toimitettavalla yrityksen toiminnanohjauksen käsikirjalla. SETI Oy todentaa turvaurakointiprosessien toiminnanohjausjärjestelmän ar viointikäynnillä yrityksessä ennen sertifikaatin myöntämistä.

Yrityskohtainen TU-sertifikaatti myönnetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. TU-sertifioitu yritys on velvollinen raportoimaan toiminnastaan SETI Oy:lle vuosittain. Joka kolmas vuosi SETI Oy suorittaa yrityksen väliarvioinnin auditointikäynn illä. TU-sertifioitu yritys on oikeutettu käyttämään ”TU- sertifikaatti”- tunnusta.  SETI Oy pitää rekisteriä sertifioiduista TU-yrityksistä. Yritykset luokitellaan sertifioitujen turva-alan toimialueiden mukaisesti.

Lisätietoa TU-sertifioinnista ja sertifioitujen yritysten rekisteri löytyvät osoitteesta www.seti.fi.

8.2.2 FA:n murtohälytysjärjestelmäliikehy väksyntä (Finanssiala ry)

Finanssiala ry (FA) asettaa vaatimuksia teknisiä turvallisuusjärjestelmiä suunnittelevalle ja/tai toimittavalle tai näihin liittyviä palveluita toimittavalle liikkeelle. Yritys, joka täyttää asetetut vaatimukset, voi hakea FA:n hyväksymäksi turvallisuusjärjestelmäliikkeeksi. Yrityksen pätevyysalueena voi olla murtohälytysjärjestelmien (MHJ ) suunnittelu ja/tai asennus, lukkojen tai lukitusjärjestelmien asennus ja/tai suunnittelu tai hälytysten vastaanotto. Hyväksytyt yritykset ovat päteviä toimittamaan vakuutussopimuksiin vaikuttavia turvallisuusjärjestelmi ä ja/tai -palveluita. Vakuutusyhtiöt voivat hyväksyä vakuutustoiminnassaan määritte lemillään ehdoilla myös muita turvallisuusjärjestelmien asennus- tai huoltoyrityksiä.

MHJ-hyväksynnän keskeisiä vaatimuksia:

 • henkilöresurssit ja aineelliset resurssit suunnitella, asentaa, tarkastaa ja huoltaa järjestelmiä (mm. päävastuullinen suunnittelija, jolla on voimassa oleva turvallisuusjärjestelmien suunnittelijan sertifikaatti)
 • hyväksytty laadunhallintajärjestelmä (SFS-EN ISO 9001:n mukainen tai muu akkreditoitu laadunhallintajärjestelmä, kuten TU-sertifikaatti)
 • järjestelmä, joka varmistaa, että kaikki toiminnot dokumentoidaan riittävästi, varsinkin silloin kun mukana on useampi kuin yksi yhtiö
 • järjestelmä, joka varmistaa, että asiaan kuuluvat standardit ja tekniset asiakirjat ovat aina kaikkien niiden henkilöstön jäsenten saatavilla, jotka tarvitsevat ko. tietoja
 • huoltopalvelu.

FA ylläpitää luetteloa hyväksytyistä liikkeistä. Luettelointi on voimassa liitteenä toimitettuun laadunhallintajärjestelmän ser tifiointielimen myöntämään todistukseen merkittyyn päivämäärään saakka tai enintään viisi vuotta. Mikäli liike haluaa luetteloinnin pysyvän voimassa tämän jälkeen, niin uusi sertifiointielimen antama sertifikaatti tai lausunto on toimitettava FA:lle vähintään 1 kuukausi ennen edellisen luetteloinnin päättymistä.

Lisätietoja löytyy osoitteesta www.vahingontorjunta.fi.

8.2.3 ISO 9001 -laatujärjestelmäsertifikaatti

ISO 9001 on tunnettu johtamisjärjestelmä ja laatujärjestelmä, joka perustuu jatkuvan parantamisen toimintatapaan. ISO 9001 -standardin mukaista toimintajärjestelmää käytetään työkaluna liiketoiminnan, prosessien (mm. työskentelytavat, päätöksentekomallit ja vastuunjako) ja johtamisen kehittämisessä. ISO 9001 -standardia sovelletaan nykyisin kaikilla toimialoilla, ja se sopii etenkin isoille kansainvälisille yrityksille, mutta myös soveltuvasti PK-yrityksille.

ISO 9001 -järjestelmän rakentaminen ja ylläpito edellyttävät, että yritys määrittää laadunhallintajärjestelmää&nbs p;varten tarvittavat prosessit ja niiden soveltamisen koko organisaatiossa. Prosessien keskinäinen järjestys ja vuorovaikutus tulee määrittää, samoin kuin kriteerit ja menetelmät, joilla varmistetaan näiden prosessien vaikuttava toiminta ja ohjaus. Laadunhallintajärjestelmä tulee dokumentoida käsikirjaksi.  Laatujärjestelmän standardin mukaisuuden arvioinnin ja sertifioinnin suorittaa FINASin (kansallinen akkreditoija) päteväksi toteama sertifiointielin.

Lisätietoja ISO 9001 -laatujärjestelmästandardista löytyy osoitteesta www.sfs.fi ja lisätietoa akkreditoiduista sertifiointielimist 8; osoitteesta www.finas.fi.

8.3 VAPAAEHTOISET HENKILÖPÄTEVYYDET

8.3.1 TU-asiantuntijasertifikaatti (SETI Oy)

Asiantuntijasertifikaatti myönnetään hakemuksesta henkilölle, jolla on turva-alan töihin soveltuva sähkö-, tele- tai turva-alan koulutus ja vaadittava työkokemus. Sertifikaatti mahdollistaa henkilön toimimisen turvatöiden vastuuhenkilönä TU-sertifioidussa yrityksessä. Sertifikaatti on voimassa 5 vuotta. Pätevyystodistuksen uusimisen edellytyksenä on, että henkilö on todistuksen voimassaoloaikana toiminut alan tehtävissä ja osallistunut hyväksyttyyn turvapätevyyden ylläpitokoulutukseen. TU-asiantuntijan kriteerit on kuvattu tarkemmin osoitteessa www.seti.fi.

8.3.2 Turvallisuusjärjestelmien suunnittelijan henkilösertifikaatti (Finanssiala ry)

FA on asettanut vaatimukset turvallisuusjärjestelmien suunnittelijan henkilösertifikaatille, jota edellytetään FA:n rekisteröimän MHJ-liikkeen päävastuulliselta suunnittelijalta.

Henkilösertifikaatin vaatimukset ovat

 • hyväksytysti suoritettu turvallisuusjärjestelmiin liittyvä lisäkoulutus ja siihen liittyvä tutkinto, josta osoituksena on oppilaitoksen myöntämä todistus
 • käytännön työssä tehty työnäyte, joka on annettava kolmen vuoden kuluessa hyväksytystä tutkinnosta.

Turvallisuusjärjestelmien suunnittelijan henkilösertifikaattia voi hakea Kiwa Inspecta Oy:ltä (Inspecta), joka tarkastaa, täyttääkö hakija vaaditut kriteerit. Pätevyystodistus on voimassa 5 vuotta. Todistus uusitaan, kun henkilö toimittaa pätevyystodistuksen myöntäjälle riittävät referenssitiedot, jotka osoittavat henkilön toimineen säännöllisesti turvallisuusalalla ja ylläpitäneen pätevyyttään. Joka 10. vuosi henkilön on osallistuttava pätevyyden myöntäjän järjestämään uusintatenttiin. Kiwa Inspecta ylläpitää pätevyysrekisteriä vaatimukset täyttävistä suunnittelijoista.

Lisätietoja saa osoitteista www.vahingontorjunta.fi sekä www.inspecta.fi.

8.4 TOIMINNANOHJAUS- TAI LAATUJÄRJESTELMÄN MUKAINEN TOIMINTA

Vaativissa turvajärjestelmähankinnoissa rakennuttaja yleensä edellyttää, että urakoitsijalla tai palveluntoimittajalla on käytössään toimintajärjestelmä, jolla varmistetaan, että toimituskokonaisuus (esimerkiksi projektointi, asennus, ylläpito) etenee sopimuksenmukaisesti. Yrityksen käytössä olevan toimintajärjestelmän toimivuus varmistetaan sertifioinnilla, jonka suorittaa ulkopuolinen akkreditoitu sertifiointielin. FINASin akkreditoimia turva-alan sertifiointeja ovat SETIn TU-turvaurakoitsijasertifiointi sekä ISO 9001 -laatujärjestelmään perustuvat sertifiointipalvelut.

Laatujärjestelmällä toteutettu toimintajärjestelmä perustuu kansainväliseen ISO 9001 - laatujärjestelmästandardiin.  ISO 9001 -järjestelmä on tällöin osana yrityksen johtamisjärjestelmää ja kattaa yrityksen koko toiminnan henkilöstöhallinnosta operatiiviseen toimintaan. ISO 9001 -laadunhallinta käsittää laajasti organisaation prosessit ja määrittää niiden keskinäisen järjestyksen ja vuorovaikutuksen. Prosessien toimintaa seurataan ja mitataan, ja samalla pyritään prosessien jatkuvaan parantamiseen. Laatujärjestelmän dokumentoinn in tulee sisältää yrityksen laatupolitiikan ja -tavoitteiden kuvaukset, laatukäsikirjan sekä standardin edellyttämät menettelyohjeet ja tallenteet. Asiakirjojen, kuten tallenteiden, hallinta tulee olla ohjeistettua. Yrityksen tulee varata resurssit laadunhallintajärjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitämiseen sekä sen vaikuttavuuden jatkuvaan parantamiseen.

Turvaurakat ja -palvelut ovat yleensä yksilöllisiä, ja toimituksen sisältö määräytyy asiakaskohtaisesti.  TU- toiminnanohjaukseen perustuva toimintajärjestelmä tunnistaa turvaurakoinnin erityispiirteet ja huomioi keskeiset myynti-, asennus- ja ylläpitotehtävät. TU-toiminnanohjaus kuvataan käsikirjassa, johon sisältyy lisäksi kuvaukset yrityksen toiminnasta, turvaurakointitoiminnan organisoinnista, henkilökunnan ammattitaidosta ja sen ylläpidosta, tietoturva- ja salassapitomenettelyistä sekä toiminnanohjauksen seurantamittareista ja korjaavien toimenpiteiden menettelyistä. TU-toiminnanohjauksen toimivuus ja vaikuttavuus arvioidaan ulkopuolisen akkreditoidun sertifiointielimen (SETI Oy) toimesta vastaavasti kuin laatujärjestelmä. Koska toiminnanohjausjärjestelmä on helpompi toteuttaa ja ylläpitää kuin laatujärjestelmä, soveltuu toiminnanohjaus hyvin myös PK-yritykselle. TU-toiminnanohjauskäsikirja on osana laatukäsikirjaa, kun yrityksessä on ISO 9001 -laatujärjestelmä.

TU-toiminnanohjaus korostaa myynti-, asennus- ja ylläpitoprosessien hallintaa. Asennuksissa ja ylläpidossa tulee noudattaa yrityksen tietoturvaohjetta huomioiden asiakaskohtaiset tietoturvavaatimukset ja salassapitovelvoitteet. Turvaurakoitsijan/-palveluntoimittajan murtoilmaisujärjestelmien toimituksiin liittyvien dokumenttien arkistointimenetelmien tulee täyttää Finanssialan vaatimukset (vähintään taso 2).

Järjestelmäkohtaiset erityispiirteet tulee huomioida toteutuksissa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää järjestelm 8;kohtaisiin viranomaisvaatimuksiin, standardeihin sekä ohjeistukseen. Sähköasennustyössä t ulee noudattaa asennusstandardien SFS 6000 ja SFS 6001 vaatimuksia. ST-ohjeita ja -lomakkeita tulee hyödyntää tarpeen mukaan. Jos turva- tai sähkötyöt teetetään alihankintana, aliurakoitsijalta edellytetään , että se täyttää toiminnassaan vastaavat vaatimukset.

Kuva 4. Esimerkki turvallisuusjärjestelmän toteutusprosessista

Kuva 4. Esimerkki turvallisuusjärjestelmän toteutusprosessista, jolla varmistetaan onnistunut ja vaatimustenmukainen käyttö 6;notto. Käsikirjassa kuvataan prosessiin liittyvät keskeiset tehtävät ja menetelmäohjeet. (SETI Oy)

Lisätietoja

 
 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610
 

 

Ylös